Privacy statement

 

Bij CatCare Best hechten we waarde aan de bescherming van de privacy van alle personen waarvan wij de gegevens verwerken. Onderstaand geven we inzage in de door ons verwerkte persoonsgegevens en waarborging van de bescherming van deze gegevens.

1. Contactgegevens:

Naam                         : CatCare Best
Onderdeel van     : Trainingscentrum Aarlehof Best
Eigenaar                   : Mirjam van Hoef-Vervaart
Website                    : www.catcarebest.nl
Adres                          : Aarleseweg 6
Postcode/plaats   : 5684 NR  Best
E-mail                         : info@catcarebest.nl

2. Verwerking van persoonsgegevens:

CatCare Best verwerkt persoonsgegevens welke nodig zijn om diensten (voor u) te kunnen verrichten. De persoonsgegevens zijn altijd door de persoon zelf of door derden, met toestemming van deze persoon, aan ons verstrekt. Het betreffen de onderstaande persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer(s)
 • E-mailadres
 • Gegevens van uw kat(ten), te weten naam, geboortedatum en eventueel medische informatie
 • Naam en adresinformatie van uw dierenarts

Deze persoonsgegevens gebruikt CatCare Best voor de volgende doeleinden:

 • Om onze diensten te kunnen verlenen, waaronder het inplannen van afspraken en het op verzoek een bezoek aan huis te brengen.
 • Te voldoen aan onze verplichtingen, bijvoorbeeld richting de Belastingdienst en de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID).
 • Het verstrekken van gegevens aan derden in belang van uw kat (bijvoorbeeld de dierenarts).

3. Onze website www.catcarebest.nl:

Voor de optimalisatie van de online omgeving van onze website gebruiken we cookies. Hierbij denken we ook aan uw privacy. We gebruiken alleen technische en functionele cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Deze cookies zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen op de computer, tablet of smartphone. De cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren functioneert en dat voorkeursinstellingen bewaard blijven. Via de instellingen van uw browser kunt u cookies verwijderen. Daarnaast is het ook mogelijk om de browser zo in te stellen dat cookies niet meer worden opgeslagen. Het is echter mogelijk dat het gebruiksgemak van de website daardoor sterk afneemt.

4. Bewaartermijn van persoonsgegevens:

Persoonsgegevens, bijvoorbeeld personalia en adresgegevens, bewaren wij voor de duur dat u klant bij ons bent. Als u niet hebt aangegeven dat u geen klant meer van ons zal zijn, bewaren we uw gegevens nog tot het moment dat in redelijkheid niet meer valt te verwachten dat u nog een afspraak bij ons maakt. De gegevens worden in ieder geval na verloop van 24 maanden na uw laatste afspraak bij ons verwijderd. Facturen en verslagen ten behoeve van de gedragsconsulten worden daarnaast voor de duur van 7 jaar bewaard om aan de verplichtingen richting de Belastingdienst te kunnen voldoen.

5. Beveiliging van persoonsgegevens:

CatCare Best neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt onderstaande maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van persoonsgegevens tegen te gaan.

 • Uw gegevens welke op papier staan worden in een afgesloten ruimte bewaard
 • Zowel de PC als de afzonderlijke bestanden waarin uw gegevens vermeld staan zijn voorzien van een alleen bij Catcare Best bekend wachtwoord.
 • De website van CatCare Best slaat geen gegevens van persoonlijke aard op.

Bij een vermoeden dat gegevens niet goed beveiligd zijn of als er aanwijzingen zijn van misbruik, kan contact met ons worden opgenomen via info@catcarebest.nl. Wij zullen dit dan zo snel mogelijk onderzoeken.

6. Delen van persoonsgegevens met derden:

Wij verkopen uw persoonsgegevens niet aan derden en verstrekken deze uitsluitend aan anderen indien dat nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

7. Rechten van personen waarvan wij persoonsgegevens verwerken:

Als wij uw persoonsgegevens verwerken, heeft u het recht om deze persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om gegeven toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens door ons. Ook heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u ons kan verzoeken om de persoonsgegevens waarover CatCare Best beschikt in een computerbestand naar de betreffende persoon of een andere, door de persoon genoemde organisatie, te versturen.

Verzoeken tot inzage, correctie, verwijdering, overdracht van persoonsgegevens, intrekking van gegeven toestemming of het maken van bezwaar tegen de verwerking van persoonsgegevens kunnen worden gestuurd naar: info@catcarebest.nl.
CatCare Best neemt uw verzoek zo spoedig mogelijk in behandeling.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door de betreffende persoon is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie de pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren binnen vier weken op een verzoek. Zodra de verzochte acties zijn afgerond verwijderen wij deze gegevens weer.

8. Overig

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Wij hebben niet de intentie om gegevens te verzamelen van personen jonger dan 16 jaar. We kunnen de leeftijd van de betreffende persoon echter niet controleren en we kunnen dus niet uitsluiten dat gegevens van personen jonger dan 16 jaar worden verwerkt. Als we constateren dat een persoon jonger is dan 16 jaar, dan verwijderen we de persoonsgegevens of we vragen toestemming van de ouders.
Mocht u aanwijzingen hebben dat een persoon waarvan wij de gegevens hebben verwerkt de leeftijd van 16 jaar nog niet heeft bereikt, neem dan contact met ons op via info@catcarebest.nl zodat wij de betreffende gegevens kunnen verwijderen.

Geautomatiseerde besluitvorming

Wij maken geen gebruik van een geautomatiseerde besluitvorming aan de hand van persoonsgegevens op een manier die rechtsgevolgen voor de betrokken personen kan hebben.

Klachten bij de Autoriteit Persoonsgegevens

Voor de volledigheid wijzen we erop wijzen dat er een mogelijkheid is om bij de Autoriteit Persoonsgegevens over de verwerking te klagen. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Namens Team CatCare Best,

Mirjam van Hoef-Vervaart